Drukuj

Opłaty za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów działających przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku można dokonać poprzez:


Za wydanie odpisu lub zaświadczenia z Ksiąg Wieczystych, pobiera się następujące opłaty:


Za udzielenie informacji, wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, pobiera się następujące opłaty:

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wzorami wniosków: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/pobierz-wniosek-skladany-do-centralnej-informacji-krs


Za udzielenie informacji, wydanie odpisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów, pobiera się następujące opłaty:

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wzorami wniosków: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-kierowanych-do-centralnej-informacji-o-zastawach-rejestrowych