Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), a także art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok), w zakresie realizowanych zadań.

2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok) w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku  oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa)  w ramach realizowanych zadań.

3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Białymstoku.

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe szczególnych kategorii tzw. wrażliwe, w następujących celach:

 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 2. procesu rekrutacyjnego,
 3. procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 4. realizacji umów cywilnoprawnych,
 5. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 6. prowadzenia działalności i sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
 7. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 8. sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądu,
 9. realizacji szkoleń,
 10. realizacji praktyk i staży,
 11. udostępniania informacji publicznej,
 12. udzielania informacji uprawnionym osobom,
 13. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 14. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w związku z art. 6 (z wyłączeniem litery f) RODO, art. 9 ust. 2 i 3 RODO, art.10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych tj. podmioty świadczące usługi prawne, ochrony, informatyczne. Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym w zakresie ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. Transfer danych do Państwa Trzeciego jest również uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, która między innymi zajmuje się sprawdzaniem, czy dane Państwo Trzecie, spełnia europejskie standardy ochrony danych osobowych. W tym celu podpisane są umowy międzynarodowe, pomiędzy Unią Europejską a danymi Państwami Trzecimi, zezwalające na transfer danych.

9. Państwa dane będą przechowywane i archiwizowane przez okres wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:

 1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 2. usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 4. wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny),
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości, tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, dane kontaktowe dostępne na stronie: www.bialystok.so.gov.pl) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

11. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, ale gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa możemy uzyskiwać je również z innych źródeł.

12. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 5, a w szczególności obowiązków Sądu wynikających z wymogów ustawowych lub umownych, zatem podanie tychże danych jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest obowiązkowe.

13. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w którym nie są Państwo zobligowani przepisami prawa – jest zgoda (określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolna, a ich brak nie wpłynie negatywnie na realizację celów określonych w pkt. 3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.