Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

I
Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Rejonowym  w Białymstoku odbywa się w  następujący sposób:
1. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składane bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przyjmują:

  • pracownicy Biura Podawczego
  • pracownicy Biura Obsługi Interesanta (w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-18:00)

2. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmują:

  • pracownicy Biura Obsługi Interesanta
  • pracownicy Sekretariatu Prezesa, pokój C012.

3. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy wskazaniu imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej skargę.
4. Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 12:00 – 14:00.

 

II
1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. (Art. 41a. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.).

 

III
Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków
1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa. (Art. 41b. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.).

 

IV
1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. (Art. 41c. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.).

 

V
Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.-art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-03-03 16:36 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-03-03 16:38 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-20 13:17 Michał Gadomski