Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny.

 

W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.

 

W wypadku, gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, odstąpił od wymierzenia kary i poprzestał na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłaty dzieli się na: stałe, stosunkowe lub podstawowe.

 

 • Opłata stała:
  pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w jednakowej wysokości, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia; opłata ta nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 10.000 złotych - art. 12 ustawy.

  W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:

     -  do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;
     -  ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;
     -  ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;
     -  ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;
     -  ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;
     -  ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;
     -  ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.

  W sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych. - art.13a ustawy

  W sprawach o roszczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych. - art.13b ustawy

  W sprawach o:

     - usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
     - pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
     - zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji

  przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych - art.13c ustawy.

 

 • Opłata stosunkowa:
  pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych, wynosi ona 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych. - art. 13 ustawy.


  W sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym opłata stała lub stosunkowa wynosi połowę opłaty ustalonej zgodnie z art. 13, art. 13a i art. 13b, jednak nie mniej niż 100 złotych i nie więcej niż 200 000   złotych. – art.13d ustawy.

  W sprawach, w których powód przed wytoczeniem powództwa wziął udział w mediacji prowadzonej na podstawie umowy o mediację zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego lub podjął próbę rozwiązania sporu przez złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu przez właściwy sąd polubowny ustanowiony ustawą w celu rozpatrywania sporów konsumenckich albo wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego, opłata stała lub stosunkowa od pozwu podlega obniżeniu o dwie trzecie, nie więcej jednak niż o 400 złotych. – art.13e ustawy.

   
 • Opłata podstawowa:
  pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej; opłata ta wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie chyba, że ustawa stanowi inaczej. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz postępowaniu rejestrowym - art. 14 ustawy.

  W sprawie, w której powództwo oddalono na podstawie art. 1911 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, powoda nie obciąża się kosztami sądowymi.

  Jeżeli jednak apelację oddalono na podstawie art. 3911 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, sąd drugiej instancji obciąży powoda opłatą podstawową od pozwu i od apelacji. Jeżeli powód wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych, sąd drugiej instancji może mu je przyznać. – art.14a ustawy

 

Kalkulator opłat sądowych: http://kalkulatory.wolterskluwer.pl/calculators/wkplCalcCourtFeeCalc/client/index.html

Ustawodawca przewiduje trzy możliwości uiszczania opłat sądowych

 • Zapłata może nastąpić przelewem na rachunek bankowy Sądu,
 • Zapłata może nastąpić gotówką w kasie sądu,
 • Zapłata może nastąpić znaczkami opłaty sądowej. Znaczkami wolno uiścić opłatę tylko wtedy, gdy nie przekracza 1500zł.

 

Dokonywanie wpłaty na rachunki bankowe Sądu

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury akt należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony wniosek.

 

Należy pamiętać, iż wymagane jest dołączenie dowodu wpłaty (np. pokwitowania kasowego) albo jego kopii do pisma sądowego, którego opłata dotyczy. Dokument ten należy wymienić na liście załączników do tego pisma.
W przypadku znaczków taka potrzeba nie zachodzi, gdyż są one naklejane na pozwie czy innym piśmie podlegającym opłacie sądowej. Znaczki należy nakleić na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możliwości bez odstępu.

 

Zakupu e-znaków można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnej pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące opłat sądowych zawarte są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Opłaty za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów działających przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku można dokonać poprzez: