Opłaty za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów działających przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku można dokonać poprzez:


Za wydanie odpisu lub zaświadczenia z Ksiąg Wieczystych, pobiera się następujące opłaty:

 • KW-ODPIS Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej/zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej
  odpis zwykły – 30 zł
  odpis zupełny – 60 zł
  zaświadczenie o zamknięciu księgi – 10 zł

Za udzielenie informacji, wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, pobiera się następujące opłaty:

 • CI KRS-CDN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych -15 zł
 • CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych:
  odpis aktualny – 30 zł
  odpis zupełny – 60 zł
 • CI KRS-CDT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych -15 zł
 • CI KRS-CNR Wniosek o podanie numeru KRS - 5 zł
 • CI KRS-COD Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego:
  odpis aktualny – 30 zł
  odpis zupełny – 60 zł
 • CI KRS-CWY Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego: dział pierwszy – 10 zł, a za każdy następny – 5 zł
 • CI KRS-CZ-OPP Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego -15 zł
 • CI KRS-CZN Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego -15 zł
 • CI KRS-CZT Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego -15 zł
 • CI KRS-CZW Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego -15 zł

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wzorami wniosków: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wnioskow-skladanych-do-centralnej-informacji-krs/


Za udzielenie informacji, wydanie odpisu lub zaświadczenia z Rejestru Zastawów, pobiera się następujące opłaty:

 • DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów - 20 zł
 • DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów - 20 zł
 • DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów - 10 zł
 • DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów - 15 zł

 

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości z wzorami wniosków: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-kierowanych-do-centralnej-informacji-o-zastawach-rejestrowych/