Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), a także art. 22 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125, dalej: uDODO), informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie niezwiązanym ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości jest odpowiednio Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok), w zakresie realizowanych zadań.

2. Administratorami Państwa danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe, w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe, oraz w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone urządzenia ewidencyjne (sądowe systemy teleinformatyczne) są: Sąd Rejonowy w Białymstoku (z siedzibą przy ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok) w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku  oraz Minister Sprawiedliwości (z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 11, 00-950 Warszawa)  w ramach realizowanych zadań.

3. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej jest Sąd Rejonowy w Białymstoku.

4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

5. W Sądzie Rejonowym w Białymstoku przetwarzamy dane osobowe zwykłe oraz dane osobowe szczególnych kategorii tzw. wrażliwe, w następujących celach:

 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej,
 2. procesu rekrutacyjnego,
 3. procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 4. realizacji umów cywilnoprawnych,
 5. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 6. prowadzenia działalności i sprawozdawczości finansowej i budżetowej,
 7. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 8. sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądu,
 9. realizacji szkoleń,
 10. realizacji praktyk i staży,
 11. udostępniania informacji publicznej,
 12. udzielania informacji uprawnionym osobom,
 13. rozpatrywania skarg, wniosków i petycji,
 14. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w związku z art. 6 (z wyłączeniem litery f) RODO, art. 9 ust. 2 i 3 RODO, art.10 RODO lub art. 13, 14 uDODO.

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych tj. podmioty świadczące usługi prawne, ochrony, informatyczne. Dane osobowe przekazujemy naszym pracownikom, przeszkolonym w zakresie ochrony danych osobowych, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów. Transfer danych do Państwa Trzeciego jest również uzależniony od decyzji Komisji Europejskiej, która między innymi zajmuje się sprawdzaniem, czy dane Państwo Trzecie, spełnia europejskie standardy ochrony danych osobowych. W tym celu podpisane są umowy międzynarodowe, pomiędzy Unią Europejską a danymi Państwami Trzecimi, zezwalające na transfer danych.

9. Państwa dane będą przechowywane i archiwizowane przez okres wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń lub ochrony przed nimi.

10. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:

 1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
 2. usunięcia danych – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 3. ograniczenia przetwarzania – w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
 4. wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (interes publiczny),
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe: dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/) lub organu nadzorczego właściwego w obszarze sprawowania wymiaru sprawiedliwości, tj. Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, dane kontaktowe dostępne na stronie: www.bialystok.so.gov.pl) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

11. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, ale gdy tak stanowią obowiązujące przepisy prawa możemy uzyskiwać je również z innych źródeł.

12. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 5, a w szczególności obowiązków Sądu wynikających z wymogów ustawowych lub umownych, zatem podanie tychże danych jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest obowiązkowe.

13. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w którym nie są Państwo zobligowani przepisami prawa – jest zgoda (określona w art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie tych danych jest dobrowolna, a ich brak nie wpłynie negatywnie na realizację celów określonych w pkt. 3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-07-30 15:04 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2018-07-30 15:31 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-09-06 13:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-03-13 11:03 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-06-26 14:38 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-26 14:46 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-06-26 14:47 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2019-07-03 09:58 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 08:41 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 08:48 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 08:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 08:50 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-05 12:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 11:31 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 11:32 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 14:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 14:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-05 14:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-01-07 09:52 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-09-06 15:03 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2021-12-01 10:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-12-01 11:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 14:08 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2022-06-21 09:54 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2022-10-04 12:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2022-10-20 10:41 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-20 10:42 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2023-11-02 11:34 Michał Gadomski Porównanie