OGŁOSZENIE Nr K-0741-18/18 z dnia 4 kwietnia 2018 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku

dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

 

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.)
Liczba miejsc: 1
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)

 

Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dwóch etapach:

 • selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
 • rozmowy kwalifikacyjnej i sprawdzenia umiejętności obsługi komputera.

 

Program praktyki absolwenckiej:

 • rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
 • wysyłanie i podkładanie korespondencji;
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
 • wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt;
 • uczestnictwo w rozprawach.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
 • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

 • komunikatywność;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
 • umiejętność organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje o możliwości odbycia praktyk studenckich w tutejszym Sądzie.

1. Praktyki studenckie odbywają się na podstawie umowy o praktykę/o porozumienie zawarte pomiędzy uczelnią a Sądem Rejonowym w Białymstoku. Osoby studiujące na uczelniach wyższych, mogą ubiegać się o uzyskanie zgody na odbycie praktyki studenckiej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. W tym celu należy złożyć podanie do Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej.

 • podanie winno zawierać dane kontaktowe (nr telefonu, adres mailowy) oraz być podpisane przez wnioskodawcę;
 • do podania, jeśli jest to konieczne, należy dołączyć dokumenty, które wystawia lub których podpisania wymaga uczelnia (np. skierowanie, umowa/porozumienie);
 • do podania należy załączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz program praktyki;
 • dokumenty należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu planowanej praktyki;
 • dokumenty należy składać osobiście w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.