Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 30 zł, a w razie orzeczenia grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty wymierzonej grzywny.

 

W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 30 zł.

 

W wypadku, gdy sąd odstąpił od wymierzenia kary, odstąpił od wymierzenia kary i poprzestał na wymierzeniu środka karnego albo zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4 Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 30 zł

W razie warunkowego umorzenia postępowania oskarżony obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości od 60 zł do 100 zł.

 

Jeżeli apelacja oskarżonego nie jest zwrócona przeciwko rozstrzygnięciu o winie albo o karze zasadniczej, w razie jej nieuwzględnienia, sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości 30 zł.

 

W sprawach z oskarżenia publicznego, w których wyłącznym oskarżycielem stał się oskarżyciel posiłkowy oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego, w razie uniewinnienia oskarżonego sąd wymierza oskarżycielowi posiłkowemu albo prywatnemu opłatę w wysokości od 60 zł do 240 zł, jednakże, jeżeli oskarżony nie został uniewinniony od wszystkich zarzucanych czynów - sąd może, biorąc pod uwagę ilość i rodzaj zarzutów, od których oskarżony został uniewinniony, wymierzyć opłatę niższą albo odstąpić od jej wymierzenia. Opłaty nie wymierza się, jeżeli uniewinnienie nastąpiło z przyczyn wymienionych w art. 31 § 1 Kodeksu karnego.

 

W razie nieuwzględnienia środka odwoławczego wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego albo prywatnego sąd wymierza za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości od 60 zł do 240 zł.


Opłaty kancelaryjne:

 
Rodzaj wniosku wydanego na podstawie akt Wysokość opłaty
 • poświadczony odpis, wypis lub wyciąg,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
 • odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
 • zaświadczenie,

6 zł

za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

 • wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktach sprawy.

1 zł

za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentuW sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

 
Rodzaj wniosku Wysokość opłaty
 • od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka karnego, 
 • od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, 
 • od wniosku o zatarcie skazania, 
 • od ponownej prośby o ułaskawienie,
 • od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
45 zł
 • od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu,  
60 zł
 • od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary ograniczenia wolności,
80 zł
 • od wniosku o wznowienie postępowania,
150 zł
 • od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny na raty.
2% od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł

 

Opłaty te uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-22 09:14 Anna Tworkowska