Mediatorów wpisuje i skreśla na liście mediatorów Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Białymstoku - pokój 117 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1
15-950 Białystok

Osoba do kontaktu: Izabela Orciuch - starszy inspektor, tel. 85 7459 255, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku, gdy składane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

 

Informacje na temat mediacji można również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.


Mediatorzy stali

Kwestie dotyczące wpisu na listę stałych mediatorów reguluje ustawa z dnia27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.).

 

Stałym mediatorem może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:

 • spełnia warunki określone w art. 1832 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.),
 • ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji,
 • ukończyła 26 lat,
 • zna język polski,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • została wpisana na listę stałych mediatorów prowadzą przez Prezesa Sądu Okręgowego.

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 • oświadczenie i wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o wpis na listę stałych mediatorów (zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 rok Dz.U. 2016 poz. 122),
 • oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w punktach 1 – 5,
 • oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5, osoba ubiegająca się o wpis składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Osoba ubiegająca się o wpis jest obowiązana do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, którymi są: informacje o liczbie przeprowadzonych mediacji, spis wydanych publikacji na temat mediacji, opinie ośrodków mediacyjnych lub osób fizycznych o posiadanej wiedzy i umiejętnościach w zakresie mediacji, dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie, odbyte szkolenia z zakresu mediacji oraz określające specjalizację.

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta.


 Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 716).

 

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła 26 lat,
 • zna język polski w mowie i piśmie,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • kwestionariusz osobowy lub CV,
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie kandydata, że korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 • inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 • oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta.


Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).

 

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 • ukończyła 26 lat,
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych,
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie,
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży,
 • posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • odbyła szkolenie dla mediatorów.

 

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

 

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • kwestionariusz osobowy lub CV,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa),
 • kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci czy młodzieży,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 • inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 • oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów Miasta.


Mediatorzy w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r. tekst jednolity).

 

W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne, a informacje o stałych listach mediatorów przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego.


Informacje na temat mediacji można również znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, stronach internetowych stowarzyszeń mediatorów, organizacji społecznych i zawodowych oraz instytucji zajmujących się mediacją.