OGŁOSZENIE Nr K.111.3.2023 z dnia 2 marca 2023 r.

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku na podstawie art.155a § 1 i 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (j.t. Dz.U.2023 poz. 217) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.10.2013r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228 z późn.zm.)

ogłasza konkurs na stanowisko:
ASYSTENTA SĘDZIEGO

Liczba etatów: 0,75 etatu
Nazwa i adres sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

1. Główne obowiązki:

 • sporządzanie projektów orzeczeń;
 • sporządzanie projektów uzasadnień orzeczeń;
 • sporządzanie projektów zarządzeń;
 • analizowanie akt sprawy we wskazanym zakresie;
 • kontrolowanie stanu spraw odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 • gromadzenie we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywania innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale.

* zakres szczegółowych obowiązków i wymagań na tym stanowisku określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 listopada 2012 r. w sprawie czynności asystentów sędziów (Dz. U. 2012.1270).

 

2. Wymagania:

 • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich, ukończenie 24 lat, nieskazitelny charakter;
 • ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy pod presją czasu oraz zaangażowanie;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystenta sędziego.

 

3. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 155 a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz podpisanie klauzuli informacyjnej dot.  przetwarzania danych osobowych;
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Każdy dokument musi być podpisany własnoręcznie.

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać za pośrednictwem poczty w terminie do: 16 marca 2023 r.  

pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku, parter budynku lub za pośrednictwem poczty

 • z dopiskiem na kopercie: KONKURS - ASYSTENT SĘDZIEGO nr K.111.3.2023

 

5. Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

I etap – weryfikacja dokumentów – 21 marca 2023 r.  
II etap – test oraz praca pisemna –  4 kwietnia 2023 r.  sala C011, parter
III etap – rozmowa kwalifikacyjna – 12 kwietnia 2023 r.  sala C011, parter

 

6. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 07.
 • oferty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną niezwłocznie powiadomieni o terminie i miejscu części pisemnej konkursu – poprzez umieszczenie do dnia 21 marca 2023 r. listy kandydatów na tablicy ogłoszeń w siedzibie sądu, w BIP oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl
 • w przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej lub radcowskiej, przed jej zatrudnieniem w sądzie na podstawie umowy o pracę będzie od niej oczekiwane zawiadomienie o tym zatrudnieniu organów samorządu adwokackiego przez aplikantów adwokackich oraz wystąpienie do organów samorządu radcowskiego o skreślenie z listy aplikantów przez aplikantów radcowskich. Sąd Rejonowy w Białymstoku wyklucza możliwość łączenia zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego z odbywaniem aplikacji adwokackiej bądź radcowskiej.
 • zgłoszenia nie zakwalifikowane do udziału w konkursie bądź jego dalszej części mogą zostać odebrane w Oddziale Kadr pok. C419 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00, w terminie do dnia 31 marca 2023r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.
   

 

Białystok, dn. 21 marca 2023 r K.111.3.2023

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:

Lp. Nazwisko Imię
1. Auchimik Aleksandra Otylia
2. Dębski Piotr
3. Fiedorowicz Anna Maria
4. Horba Paweł
5. Juchimowicz Ksenia
6. Kowalewska Justyna
7. Leśniewska Ewelina
8. Leśniewski Maciej
9. Sieczkiewicz- Gruszewska Paulina
10. Sobolewska Paulina
11. Wilczyńska Natalia
12. Zakrzewska Magdalena
13. Żołna- Dramińska Beata

Drugi etap konkursu na stanowisko asystenta sędziego odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2023r. o godz. 10.30 w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, Sala konferencyjna C011 (parter, blok C).
Przed wejściem na salę wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.

Kandydat może posiadać ze sobą w celu wykorzystania przy pisaniu pracy pisemnej niezbędne akty prawne bez naniesionych jakichkolwiek adnotacji lub notatek z zakresu:
-prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego,
-prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego,
-postępowania wieczystoksięgowego.
Jednocześnie informuje się, iż komisja konkursowa nie udostępnia tekstów aktów prawnych.


Informacja z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wyników drugiego etapu konkursu oraz terminie i miejscu przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Lp.  Wylosowany numer - ilość punktów - w tym ilość punktów za pracę pisemną
1.  1 - 35 - 5
2.  2 - 29 - 1
3.  4 - 35 - 5
4   5 - 31 - 7
5.  6 - 26 - 5
6.  7 - 30 - 2
7.  8 - 32 - 4
8.  10 - 36 - 5
9.  11 - 33 - 5
10.  12 - 42 - 9
11.  13 - 40 - 5

Komisja Konkursowa, zgodnie z § 7 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. 2013, poz. 1228 z późn.zm.), dopuściła do udziału w trzecim etapie kandydatów, którzy uzyskali co najmniej 29 punktów, w tym co najmniej 3 punkty z pracy pisemnej, tj.

Lp. Nazwisko Imię
1. Sieczkiewicz-Gruszewska Paulina
2. Wilczyńska Natalia
3. Horba Paweł
4. Fiedorowicz Anna Maria
5. Żołna-Dramińska Beata
6. Kowalewska Justyna
7. Leśniewski Maciej
8. Dębski Piotr

Trzeci etap konkursu, w którym komisja konkursowa sprawdza predyspozycje kandydatów na stanowisko asystenta sędziego, odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2023r. (środa) sala C 011 godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna C 011 (parter, blok C).

Kandydaci zostali podzieleni na grupy odpowiednio jak niżej według podanej wyżej kolejności:
poz.   8-7   od godz. 11.00
poz.   6-5   od godz. 11.30
poz.   4-3   od godz. 12.00
poz.   2-1   od godz. 12.30

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie. Przed przystąpieniem do III etapu konkursu wymagane będzie okazanie dowodu tożsamości.


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W dniu 12 kwietnia 2023 r. do III etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego stawiło się ośmiu kandydatów, którzy otrzymali następującą liczbę punktów:

Lp. Nazwisko Imię - II etap - III etap - ilość punktów razem
1. Sieczkiewicz-Gruszewska Paulina 42 - 9 - 51
2. Wilczyńska Natalia 40 - 8 - 48
3. Fiedorowicz Anna Maria 35 - 9 - 44
4. Żołna-Dramińska Beata 35 - 8,5 - 43,5
5. Horba Paweł 36 - 5,5 - 41,5
6. Leśniewski Maciej 32 - 7,5 - 39,5
7. Kowalewska Justyna 33 - 4,5 - 37,5
8. Dębski Piotr 31 - 3,5 - 34,5

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować Prezesowi Sądu Rejonowego w Białymstoku, do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku Panią Paulinę Sieczkiewicz-Gruszewską, która uzyskała po trzech etapach najwyższą ilość punktów.
Jednocześnie informuję, iż zostanie utworzona lista rezerwowa kandydatów, według kolejności uzyskania najwyższej ilości punktów, w przypadku możliwości zatrudnienia kolejnych osób na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, obowiązująca przez rok od zakończenia konkursu nr K.111.3.2023 lub do rozpisania następnego konkursu.

Informacja o wynikach konkursu jest dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia umieszczenia.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2023-03-02 15:19 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-03-21 13:17 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-03-21 13:21 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-04-04 15:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-04-04 15:19 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-04-13 13:56 Michał Gadomski Porównanie