OGŁOSZENIE Nr K.1133.17.23 z dnia 3 kwietnia 2023 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).

Liczba miejsc: 4 (I Wydział Cywilny, VIII Wydział Gospodarczy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, XI Wydział Cywilny)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

 

Program praktyki absolwenckiej:

 1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
 2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
 3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
 4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
 5. uczestnictwo w rozprawach.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
 • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

 • komunikatywność;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
 • umiejętność organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Wykaz dokumentów:

1. podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego);
2. Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego naboru;
3. kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
4. oświadczenie kandydata dotyczące:

 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (druk w załączeniu);
 • oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu);
 • obowiązek informacyjny (druk w załączeniu);
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk w załączeniu).

 

Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Sądu w terminie do dnia 18.04.2023 r.  

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
z dopiskiem na kopercie: dot. nr K.1133.17.23

 

Inne informacje:

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 6507.
 • Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do Sądu) lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą uwzględniane w przeprowadzonym postępowaniu.
 • Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów zamieszczone zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • Dokumenty osób zakwalifikowanych do odbycia praktyki absolwenckiej zostaną dołączone do teczki sprawy, zaś dokumenty osób nie przyjętych do odbycia praktyki zostaną komisyjnie zniszczone.

INFORMACJA z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wyniku rekrutacji na praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.1133.17.2023, po przeprowadzonej rekrutacji, propozycję odbycia praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie Sądu Rejonowego w Białymstoku, po analizie złożonych dokumentów, przy uwzględnieniu wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia oraz ogólnych predyspozycji kandydatów, otrzymają kandydaci według kolejności wskazanej poniżej:


LP Nazwisko i imię    
1. Zwolska Adrianna
2. Dmochowska Agnieszka
3. Hanasiuk Kamil

Jednocześnie informuję, iż utworzona zostanie lista rezerwowa na wypadek zaistnienia możliwości odbycia praktyk absolwenckich przez większą liczbę osób lub rezygnacji wyłonionego kandydata. Lista rezerwowa obowiązuje przez rok od zakończenia procesu rekrutacji lub do następnego naboru na praktykę absolwencką.


LP Nazwisko i imię
1. Wigda Weronika
2. Mikłosz Katarzyna
    
Osoby zakwalifikowane proszone są o kontakt pod nr tel. 85 6656294 w celu ustalenia szczegółów rozpoczęcia praktyki.

 

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 25.00 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.00 KB)

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 36.02 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2023-04-03 14:17 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-04-28 14:36 Michał Gadomski Porównanie