OGŁOSZENIE Nr K.1133.19.2023 z dnia 18 maja 2023 r. Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące naboru na płatną praktykę absolwencką w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).
Liczba miejsc: 5 (I Wydział Cywilny, VIII Wydział Gospodarczy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, XI Wydział Cywilny, XIII Wydział Karny)
Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 30-40 godzin tygodniowo)

 

Program praktyki absolwenckiej:

  1. rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
  2. wysyłanie i podkładanie korespondencji;
  3. wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
  4. wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
  5. uczestnictwo w rozprawach.

 

Wymagania:

  • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
  • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
  • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

  • komunikatywność;
  • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
  • umiejętność organizowania własnej pracy;
  • umiejętność pracy w zespole.

 

Wykaz dokumentów:

  1. podanie do Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego);
  2. Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów przeprowadzanego naboru;
  3. kopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  4. oświadczenie kandydata dotyczące:
    a) pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (druk w załączeniu);
    b) oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu);
    c) obowiązek informacyjny (druk w załączeniu);
    d) oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (druk w załączeniu).

 

Dokumenty należy składać w Biurze Podawczym Sądu w terminie do dnia 31.05.2023 r.  

Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
z dopiskiem na kopercie: dot. nr K.1133.19.2023

 

Inne informacje:

  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 6507.
  • Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do Sądu) lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą uwzględniane w przeprowadzonym postępowaniu.
  • Informacja dotycząca zakwalifikowania kandydatów zamieszczone zostanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
  • Dokumenty osób zakwalifikowanych do odbycia praktyki absolwenckiej zostaną dołączone do teczki sprawy, zaś dokumenty osób nie przyjętych do odbycia praktyki zostaną komisyjnie zniszczone.

INFORMACJA z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyniku rekrutacji na praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Białymstoku

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.1133.19.2023, po przeprowadzonej rekrutacji, propozycję odbycia praktyk absolwenckich w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie Sądu Rejonowego w Białymstoku, po analizie złożonych dokumentów, przy uwzględnieniu wykształcenia i dotychczasowego doświadczenia oraz ogólnych predyspozycji kandydatów, otrzymają kandydaci według kolejności wskazanej poniżej:


LP Nazwisko i imię    
1. Romanowska-Konopka Agnieszka Urszula
2. Filmanowicz Joanna
3. Konopka Julita
4. Jakimiuk Natalia
5. Nosal Jakub

    
Osoby zakwalifikowane proszone są o kontakt pod nr tel. 85 6656294 w celu ustalenia szczegółów rozpoczęcia praktyki.

 

Klauzula informacyjna - rekrutacja (Plik docx, 36.02 KB)

Oświadczenia - wzór (Plik doc, 25.00 KB)

Oświadczenie - dowód osobisty (Plik doc, 25.00 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2023-05-18 14:53 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-06-06 10:22 Michał Gadomski Porównanie