OGŁOSZENIE Nr K.111.6.2023 z dnia 30 maja 2023 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku ogłasza konkurs na staż urzędniczy, docelowo na stanowisko:

Specjalisty ds. gospodarczych
wymiar etatu: 1
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

Zgodnie z treścią art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.: Dz.U.2018.577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy.

 

1. Główne zadania wykonywane na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całości zagadnień związanych z administrowaniem nieruchomościami będącymi w użytkowaniu Sądu Rejonowego w Białymstoku (w tym m.in. w zakresie opłat i podatków, ubezpieczenia nieruchomości i innych składników majątkowych Sądu);
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego;
 • prowadzenie spraw remontowych i konserwacyjnych z zakresie ogólnobudowlanym w budynku i na terenie posesji Sądu Rejonowego, w tym prowadzenie ewidencji remontów, zlecanie robót z zakresu konserwacji i remontów,  nadzorowanie sposobu ich wykonania;
 • prowadzenia spraw związanych z wynajmowaniem powierzchni będącej w zarządzie Sądu  i na potrzeby Sądu;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony i bezpieczeństwa obiektów Sądu Rejonowego;
 • opracowywanie i przeprowadzanie procedur związanych ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Sądu;
 • udział w prawidłowym przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
 • udział w przygotowaniu projektów SIWZ oraz wymaganych w ustawie ogłoszeń i zaproszeń;
 • udział w pracach komisji, ocenianie ofert;
 • realizowanie zakupów na potrzeby jednostki w zakresie dostaw i usług drobnych;
 • realizowanie zakupów na potrzeby jednostki za pośrednictwem systemów wewnętrznych;
 • przyjmowanie i przesyłanie korespondencji od i do wykonawców i innych zainteresowanych.

 

 2. Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia co najmniej pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy;
 • praktyczna znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.);
 • doświadczenie w prowadzeniu administrowaniu budynkami (administrowanie obiektami użyteczności publicznej będzie dodatkowym atutem);
 • umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia drugiego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy (atutem ukończone studia z zakresu budownictwa);
 • praktyczna znajomość ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 • doświadczenie związane z udziałem w sprawach związanych z udzielaniem zamówień publicznych ze strony zamawiającego;
 • ukończone szkolenia związane z administrowaniem nieruchomości, zamówieniami publicznymi;
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • odporność na stres;
 • rzetelność i komunikatywność;
 • odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
 • wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

4. Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie;
 • stanowisko pracy wyposażone w nowoczesne narzędzia;
 • możliwość samorealizacji przy wykonywaniu nowych zadań;
 • wynagrodzenie proponowane na w/w stanowisku po odbyciu stażu urzędniczego (zasadnicze w wysokości 4.742 zł brutto; dodatek za wieloletnią pracę, przyznawany zgodnie z art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j.: Dz.U. 2018.577) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (t.j.Dz.U.2022.2425 z późn. zm.) oraz dodatek stanowiskowy przyznawany zgodnie z zasadami określonymi w w/w przepisach);
 • możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • miejsce parkingowe;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka);
 • nagrody jubileuszowe;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

 

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny, z podaniem oznaczenia konkursu K.111.6.2023 oraz adresu zamieszkania i nr telefonu kontaktowego;
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. wyciąg z dowodu osobistego,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 6. pisemne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. pisemne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych,
 9. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 10. do zgłoszenia kandydat może dołączyć kserokopie innych dokumentów np.  potwierdzających zdobyte kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia: 14 czerwca 2023r.
pod adresem:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15 - 950 Białystok
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Białymstoku
lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: KONKURS – SPECJALISTA OG

 

7. Inne informacje:

 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-85) 665 65 05, 665 65 07;
 • szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400) – konkurs składa się z trzech etapów:
  - pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  - drugiego – sprawdzianu wiedzy: wymagana znajomość ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych i innych uregulowań prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych; trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej.
 • kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu – co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem – poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku: www.bialystok.sr.gov.pl w zakładce „Oferty pracy”.
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane;
 • po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych;
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, nie dłużej niż przez okres jednego roku, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone;
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu konkursu.
 • W Sądzie Rejonowym w Białymstoku w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%. W związku z powyższym zachęcamy osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu do udziału w konkursie.

 


INFORMACJA z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy docelowo na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.111.6.2023 oraz po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu na staż urzędniczy docelowo na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych ustalona została następująca lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu:


Lp. Nazwisko Imię
1. Niemołocznow Waldemar Andrzej
2. Olejnik Anna
3. Rakus Aneta

Drugi etap konkursu polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności (w zakresie wiedzy oraz obsługi komputera) - odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia trzeciego etapu konkursu dla kandydatów na staż urzędniczy docelowo na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych w Oddziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku


W nawiązaniu do ogłoszenia nr K.111.6.2023 informuję, iż do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowana została Pani Aneta Rakus, która w trakcie drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności oraz posiadanej wiedzy, uzyskała najwyższą ilość punktów spośród kandydatów przystępujących do tego etapu.

Trzeci etap konkursu - rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  w dniu 7 lipca 2023r. godz. 11.00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, sala konferencyjna Nr C011 (parter, blok C).

Niestawiennictwo w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie.


INFORMACJA Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie wyniku konkursu na staż urzędniczy na stanowisko specjalisty ds. gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 oraz § 10 ust. 2  Rozporządzeni Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) informuję, iż propozycja zatrudnienia na stanowisku specjalisty ds. gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przedstawiona zostanie Pani Anecie Rakus, która uzyskała w konkursie najwyższą liczbę punktów.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2023-05-30 15:00 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-05-30 15:00 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-06-21 15:02 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-06-30 13:27 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-07-11 12:10 Michał Gadomski Porównanie