Przewodniczący Wydziału - sędzia Dorota Michalak

Przyjmuje interesantów w czwartki od 12:00 do 13:00 po uprzednim umówieniu wizyty u Kierownika Sekretariatu

Z-ca Przewodniczącego Wydziału - sędzia Maciej Łukaszewicz

 

Informacji o prowadzonych w wydziale sprawach udziela Biuro Obsługi Interesantów: tel. 85 665 65 10

Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
pok. B 334, piętro III
tel. 85 665 62 06 - wskazany numer telefonu nie służy do obsługi interesantów w zakresie udzielania informacji o sprawach, w tym celu należy kontaktować się z Biurem Obsługi Interesantów pod nr 85 665 65 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Kierownik Sekretariatu
Artur Żochowski


Do zakresu działania VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych należy rozpatrywanie:

 • Spraw z zakresu prawa pracy (art. 461 § 11 kodeksu postępowania cywilnego):
  - o roszczenia pracownika, członków rodzin i spadkobierców wynikające ze stosunku pracy lub z nim związane oraz spraw między innymi podmiotami, do których rozstrzygnięcia z mocy ustaw szczególnych stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy oraz sprawy podlegające rozpoznaniu na skutek pozwu pracodawcy o odszkodowanie należne od pracownika, w związku ze świadczoną przez niego pracą (łącznie ze sprawami z tytułu odpowiedzialności wspólnej) w tym sprawy rozpoznawane w trybie nakazowym i upominawczym,
  - bez względu na wartość przedmiotu sporu - sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane oraz pozostałe sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 75.000 złotych, sprawy dotyczące odwołań od decyzji odmawiającej rejestracji układu zakładowego przekazanych do rozpatrzenia sądom pracy.
 • Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778 § 2 kodeksu postępowania cywilnego):
  - o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasiłku rodzinnego oprócz przewidzianych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 j.t. ze zm.),
  - świadczenie rehabilitacyjne,
  - o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celnej,
  - ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  - świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Właściwość terytorialna

Mapa właściwości terytorialnej

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-20 13:36 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2022-09-13 14:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-09-13 14:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-10-28 09:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-11-10 12:43 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-15 13:22 Piotr Mosiejewski Porównanie