Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1463), wprowadzające między innymi zmiany w zakresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 i 1113) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1314).

Nowe regulacje dotyczą między innymi sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, który co do zasady, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (31 sierpień 2023 r.), może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

Informujemy, iż z dniem 1 września 2023 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Białymstoku, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku powierzył pełnienie funkcji Kierownika Sekcji ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Pani sędzi Beacie Sopek.

Informujemy, że z dniem 1 września 2023 roku Minister Sprawiedliwości powołał Pana sędziego Piotra Wypycha do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku na 4-letnią kadencję.

Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. z dnia 11 kwietnia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 998), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa powyżej, a także wzory wniosków znajdują się w załącznikach nr 1 do 5 do niniejszego ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 sierpnia 2023r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie.  
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 10 sierpnia 2023r. pod pozycją 1576.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr A.021.5.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 2 maja 2023 roku (wtorek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 13 maja 2023 roku (sobota).

Jednocześnie w dniu 13 maja 2023 roku ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku w godzinach od 7:30 do 15:30.