Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.848) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo
3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy

Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być  dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu - osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do rozpatrywania skargi w sprawach zapewnienia dostępności cyfrowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),  każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,  o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

1. dane kontaktowe wnioskodawcy
2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
4.  skazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • osobiście w siedzibie Sądu, w godzinach urzędowania

 

DEKLARACJA  DOSTĘPNOŚCI
Sąd Rejonowy w Białymstoku  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bialystok.sr.gov.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-10-01
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-28 (data aktualizacji na stronie)

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo (skany PDF), gdyż zostały zamieszczone w formie załączników, pochodzą m.in. od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany)
 • cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu
 • Interaktywna mapa dojazdu do sądu

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-02-27 (data aktualizacji na stronie)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Sąd Rejonowy w Białymstoku.

 

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Pani Katarzyna Kieżel wyznaczona na wspólnego Koordynatora do spraw dostępności w sądach apelacji białostockiej
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 7430 315

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku

Adres: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na niedotrzymanie terminów oraz na odmowę realizacji żądania dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej wnoszącemu żądanie służy skarga do Prezesa Zarządu PFRON, link: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/zarzad/

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej lub alternatywnego sposobu dostępu, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735). Po wyczerpaniu procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, link: https://bip.brpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Sądu Rejonowego w Białymstoku mieści się przy ulicy Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. Budynek sądu składa się z segmentów A, B, C i E.

Do budynku można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości ~150m, od którego można dojść schodami wyposażonymi w barierkę, jak również pochylnią, która nie jest zabezpieczona barierką.

Przed budynkiem sądu na przeciw wejścia głównego od ulicy Mickiewicza, znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku inwalidzkim lub opiekunów dzieci z wózkami, w tym 2 miejsca od strony budynku oraz 2 miejsca po drugiej stronie drogi dojazdowej.

Z parkingu do wejścia głównego budynku sądu z uwagi na różnicę poziomu terenu należy udać się przez pochylnię o nachyleniu 5,6%, zabezpieczoną barierkami, a następnie specjalnym elektrycznym podnośnikiem (platformą) o udźwigu 300kg, która znajduje się tuż za ścianą.

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

 • Wejście główne (drzwi rozsuwane), które jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście to jest przeznaczone dla interesantów którzy udają się do Biur Podawczych, Biura Obsługi Interesanta, Czytelni Akt i sal rozpraw. Jednocześnie jest to wejście służbowe.
 • Wejście boczne przy wejściu głównym (drzwi jednoskrzydłowe), które jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub poruszających się na wózku inwalidzkim.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć otrzymania pomocy. W tym celu proszone są o powiadomienie przybycia poprzez naciśnięcie przycisku wideofonu zainstalowanego przy wejściu bocznym. W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Sądzie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z Biurem Obsługi Interesanta pod numerem telefonu 85 665 65 10.

Następnie pracownik Biura Obsługi Interesanta lub pracownicy Ochrony pomogą i ułatwią przemieszczanie się wewnątrz budynku.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Za drzwiami wejścia głównego (drzwi rozsuwane) jest nieduży wiatrołap za którym znajdują się kolejne drzwi (drzwi rozsuwane), za nimi znajduje się bramka do wykrywania metalu, prześwietlarka bagażu, gdzie uzyskuje się dostęp do parteru budynku (segment A). Po prawej stronie znajduje się Ogólne Biuro Podawcze oraz Biuro Podawcze X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego  oraz IX Wydziału Ksiąg Wieczystych. Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia, kasy sądu oraz punkt usługowy z drobnym asortymentem jak słodycze i napoje, w którym także można powielić niezbędne dokumenty.  W dalszej części znajdują się sale rozpraw (segment B). Na wprost od wejścia pomiędzy windami znajduje się Biuro Obsługi Interesanta (segment C). Wymienione biura oraz kasy posiadają kierunkowe pętle indukcyjne do komunikacji. Po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się obszerna informacja dotycząca lokalizacji Sekretariatów Wydziałów, sal rozpraw.

Na wyższe kondygnacje budynku można dostać się poprzez dwie windy, uzyskując dostęp:

 • do piwnicy (-1), w której znajduje się bufet (winda po lewej stronie),
 • na I piętro budynku, na którym znajdują się Czytelnia Akt po stronie prawej po wyjściu z windy (segment A) oraz po obu stronach sale rozpraw (segment A, B. E). Czytelnia Akt posiada kierunkową pętlę indukcyjnych do komunikacji oraz stanowisko dostosowane do potrzeb dla osób z niepełnosprawnością.
 • na II piętro budynku, na którym znajdują się sale rozpraw (segment A oraz przylegające do niego segment B, E).
 • na IV piętro budynku, na którym znajdują się sale rozpraw po obu stronach (segment B, E).

Windy wyposażone są w automatycznie przesuwne drzwi. Wewnątrz posiadają system głosowy. Komunikat jest ogłaszany przed otwarciem drzwi kabiny. Wewnątrz i na zewnątrz windy wyposażone są w przyciski z opisem w alfabecie Braille’a.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz I piętrze (segment A), w których zamontowano przyciski przywołujące pomoc.

Szerokość korytarzy oraz schodów budynku sądu pozwala na swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchowymi. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępność pomieszczeń oraz korytarzy dotyczy wszystkich kondygnacji budynku.

Do budynku i wszystkich jego  pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem przy uwzględnieniu wymogów określonych w Procedurze obsługi i ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Białymstoku stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku Nr A.021.20.2023 z dnia 20 lutego 2023 roku link do zarządzenia dotyczącego Procedury obsługi i ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.

W budynku oznaczono drzwi do pomieszczeń, na których umieszczono tabliczki z alfabetem Braille i oznaczeniem NFC:

 • Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów-A015,
 • Archiwum Ksiąg Wieczystych-E003,
 • Kiosk-A013,
 • Sala Rozpraw Nr 1,
 • Biuro Obsługi Interesantów-C002,
 • Punkt Wydawania Odpisów z Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów oraz przyjmowanie ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego-C020,
 • Czytelnia Akt-A110,
 • Toaleta dla niepełnosprawnych A011 i A104
 • oraz blaty Kasa-A004, Kasa-A005, Szatnia-A003, Biuro Podawcze Ogólne-A022

W budynku wykonano oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących poprzez oklejenie taśmą głównego wejścia do budynku, dojścia i wejścia do Biura Obsługi Interesantów, wejść do wind oraz drzwi klatek ewakuacyjnych na każdej kondygnacji budynku w segmencie A.

Wszyscy pracownicy Sądu mają obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.

W Sądzie Rejonowym w Białymstoku w Biurze Obsługi Interesantów jest możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego online. Kontakt z Sądem Rejonowym w Białymstoku jest możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji internetowej poprzez skorzystanie z umieszczonego na stronie internetowej kafelka dlonie.jpg umożliwiającego połączenie przy udziale tłumacza języka migowego online z Biurem Obsługi Interesantów.  

 

 

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Informujemy, że na podstawie ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) Sąd Rejonowy w Białymstoku reprezentowany przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku podpisał z Sądem Apelacyjnym w Białymstoku reprezentowanym przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Porozumienie nr 2/2021 z dnia 21.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia wspólnego koordynatora do spraw dostępności, którego funkcję w Sądzie Rejonowym w Białymstoku będzie pełnić Pani Katarzyna Kieżel, pracownik Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Jednocześnie Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku Nr A-021-98/22 z dnia 07 października 2022 roku powołano Zespół do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, któremu przewodniczy Pan Krzysztof Górzewski.

Tel. 85 665 65 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator do spraw dostępności
Katarzyna Kieżel
Sąd Apelacyjny w Białymstoku
ul. Mickiewicz 5, 15-213 Białystok  
tel. 0 85 7430315  lub 515 369 492
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.