Samoobsługowe Biuro Podawcze 

 

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Białymstoku uruchomione zostały moduły do samodzielnego składania korespondencji do: wydziałów cywilnych ( I, II i XI Wydziału Cywilnego), wydziałów karnych (III i XIII Wydziału Karnego), IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VIII Wydziału Gospodarczego oraz Sekcji Egzekucyjnej II Wydziału Cywilnego i Sekcji ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, zwane Samoobsługowym Biurem Podawczym.


Możliwość korzystania z Samoobsługowego Biura Podawczego nie dotyczy: IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz VIII Wydziału Gospodarczego w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W celu złożenia pisma można skorzystać z generatora kodów QR, dostępnego pod adresem https://bialystok.sr.gov.pl/ebp/index.html .


Z wygenerowanym kodem QR należy udać się do siedziby tut. Sądu, zeskanować kod w czytniku urządzenia, a następnie postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie modułu. Pisma za pośrednictwem urządzenia można składać w godzinach urzędowania sądu.

Zeskanuj lub kliknij kod QR

Kod QR samoobsługowe biuro podawcze

Samoobsługowe Biuro Podawcze czynne jest w godzinach urzędowania sądu.

W załącznikach znajdą Państwo dokumenty dotyczące działalności Samoobsługowego Biura Podawczego.

Informujemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło projekt informatyczny Nowa Księga Wieczysta, w ramach którego istnieje przeglądarka ksiąg wieczystych. Umożliwia ona bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.

Informacje ogólne, instrukcję korzystania z przeglądarki ksiąg wieczystych, odpowiedzi na pytania oraz formularze wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: ekw.ms.gov.pl.

 

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wyszukiwarkę podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

W wyszukiwarce możliwe jest odnalezienie zarejestrowanego podmiotu według: numeru KRS, numeru REGON, numeru NIP lub nazwy podmiotu.

 

Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy został utworzony w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186 ze zm.) i funkcjonuje od dnia 01.01.2001 roku.

 

Składa się on z trzech osobnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

 

Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu, najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Informację tę udostępnia się w formie odpisu, wyciągu lub odpowiedniego zaświadczenia w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na terenie całego kraju.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości w zakładce Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego

 

W dniu 1 grudnia 2021 r. weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r., tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1909). Ustawa ta wprowadziła zmiany w przepisach ustawy – Prawo upadłościowe i ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, w tym m. in. elektroniczną formę prowadzenia postępowań upadłościowych oraz postępowań restrukturyzacyjnych.

System teleinformatyczny obsługujący postępowania elektroniczne z zakresu upadłości i restrukturyzacji dostępny jest na stronie Portalu Rejestrów Sądowych pod adresem: https://prs.ms.gov.pl/krz

Poniżej przedstawiono wybrane przepisy dotyczące tej kwestii.

Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Białymstoku (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowego w Białymstoku.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Białymstoku poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesanta potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Białymstoku szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem http://portal.bialystok.sa.gov.pl
 

Informujemy, iż sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego można składać poprzez zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych bez uiszczania opłat. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl.

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest dostępnym publicznie środkiem komunikacji elektronicznej służącym do wnoszenia pism w formie elektronicznej do Sądu Rejonowego w Białymstoku przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci Internet. Sąd Rejonowy w Białymstoku udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP - aby z niej skorzystać należy kliknąć w poniższy odnośnik:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Białymstoku - adres skrytki epuap: /l29e5x6ulb/SkrytkaESP.


I. Informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2021.670 t.j. ze zm.), Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U.2018.180 t.j.) możliwe jest wnoszenie pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Rejonowego w Białymstoku, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

II. Elektroniczna skrzynka podawcza umożliwia składanie pism w formie dokumentu elektronicznego jedynie w sprawach, w których stosuje się przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j.), tj. petycji, skarg, wniosków i innych pism składanych poza właściwym postępowaniem sądowym. Możliwe jest również kierowanie za pośrednictwem ePUAP zapytań do Biura Obsługi Interesanta przez osoby uprawnione do uzyskania informacji o stanie danej sprawy, zgodnie z § 124 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.2019.1141 ze zm.).

Natomiast pisma procesowe (w tym m. in. pozwy, wnioski, wszelkie oświadczenia) wniesione drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP nie wywołują  skutków prawnych. Nie spełniają one bowiem warunków pism procesowych określonych w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art.126 k.p.c. i art. 119 k.p.k.). W związku z tym pisma procesowe winny być złożone w formie papierowej.

 

III. W celu wniesienia pisma w formie dokumentu elektronicznego do Sądu Rejonowego w Białymstoku niezbędne jest:

 • posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),
 • posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP,
 • wypełnienie formularza udostępnionego w "Elektronicznej skrzynce podawczej Sądu Rejonowego w Białymstoku" na platformie ePUAP.

 

IV. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub aktualnym, ważnym podpisem zaufanym.
 • Akceptowalne formaty załączników to:
  - DOC, RTF, TXT, ODT
  - XLS, ODS, CSV
  - GIF, TIF, BMP, JPG
  - PDF
 • Całkowita wielkość dokumentów wraz z załącznikami nie może przekroczyć 3,5 MB.
  Dokumenty oraz załączniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

V. Chcąc uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny należy zgłosić się do jednego z kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji, których rejestr dostępny jest na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji (https://www.nccert.pl/).

Chcąc uzyskać profil zaufany na platformie ePUAP należy zalogować się na swoje konto i wypełnić wniosek dostępny w zakładce "Profil Zaufany".

 


Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)  obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. System służy do:

 • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej,
 • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbióru doręczeń elektronicznych,
 • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy,
 • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności.

 

Nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępny w systemie teleinformatycznym e-sądu po podaniu unikalnego kodu nakazu (20 znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego.

Klauzula wykonalności wydana w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać wyłącznie elektroniczną i jest dostępna zawsze wraz z nakazem zapłaty, do którego została wydana. System teleinformatyczny e-sądu dostępny jest pod adresem: www.e-sad.gov.pl.

 

Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.


Cyberbezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami to „odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy” (art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1560).

 

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (malware, wirusy, robaki, itp.),
 • kradzieże tożsamości,
 • kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych,
 • blokowanie dostępu do usług,
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne),
 • ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję.


Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 • Zainstaluj i używaj oprogramowania przeciw wirusom i spyware. Najlepiej stosuj ochronę w czasie rzeczywistym.
 • Aktualizuj oprogramowanie antywirusowe oraz bazy danych wirusów (dowiedz się czy twój program do ochrony przed wirusami posiada taką funkcję i robi to automatycznie).
 • Aktualizuj system operacyjny i aplikacje bez zbędnej zwłoki.
 • Nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia.
 • Nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej czy portali społecznościowych, które nie mają ważnego certyfikatu, chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie używaj niesprawdzonych programów zabezpieczających czy też do publikowania własnych plików w Internecie (mogą one np. podłączać niechciane linijki kodu do źródła strony).
 • Co jakiś czas skanuj komputer i sprawdzaj procesy sieciowe – jeśli się na tym nie znasz poproś o sprawdzenie kogoś, kto się zna. Czasami złośliwe oprogramowanie nawiązujące własne połączenia z Internetem, wysyłające twoje hasła i inne prywatne dane do sieci może się zainstalować na komputerze mimo dobrej ochrony – należy je wykryć i zlikwidować.
 • Sprawdzaj pliki pobrane z Internetu za pomocą skanera.
 • Staraj się nie odwiedzać zbyt często stron, które oferują niesamowite atrakcje (darmowe filmiki, muzykę, albo łatwy zarobek przy rozsyłaniu spamu) – często na takich stronach znajdują się ukryte wirusy, trojany i inne zagrożenia.
 • Nie zostawiaj danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, jeżeli nie masz absolutnej pewności, że nie są one widoczne dla osób trzecich.
 • Nie wysyłaj w e-mailach żadnych poufnych danych w formie otwartego tekstu – niech np. będą zabezpieczone hasłem i zaszyfrowane – hasło przekazuj w sposób bezpieczny.
 • Pamiętaj o uruchomieniu firewalla.
 • Wykonuj kopie zapasowe ważnych danych.
 • Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.