Usługa konserwacji instalacji alarmowych, sygnalizacyjnych i audiowizualnych oraz pogotowie techniczne w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 oraz Ośrodka Kuratorskiego NR1 przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku mieszczącego się przy ul. Stanisława Dubois 20.

Nr postępowania przetargowego: G-3710-3/18

Termin składania ofert ustalono na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 10:00.

Data Zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 12 czerwca 2018r.

Link do Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy prac porządkowo-czystościowych oraz utrzymania zieleni na terenie posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103, w okresie od 01 maja 2018 roku do 30 kwietnia 2019  roku.

Szczegółowy opis warunków zamówienia  znajduje się w załącznikach do niniejszego zaproszenia.


Termin składania ofert ustalono na dzień 18 kwietnia 2018 r. na godz. 10.00.
Postępowanie nie jest prowadzone w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Na podstawie art. 13a ust. 1  ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający - Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018.