OGŁOSZENIE Nr K-111-5/20 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Dyrektor, w porozumieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku
ogłasza konkurs na stanowisko:

Audytora wewnętrznego
wymiar etatu: 0,75 etatu
miejsce wykonywania pracy: Białystok, ul. Mickiewicza 103

Zgodnie z treścią art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 577) istnieje możliwość zwolnienia przez dyrektora sądu z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu.

 

1.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019.869);
 • Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach z tego audytu (tj. Dz. U. 2018.506);
 • Wykonywanie innych czynności oraz zadań wspomagających zleconych przez Dyrektora lub Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

OGŁOSZENIE Nr K-1133-22/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.

Dyrektor, w uzgodnieniu z Prezesem Sądu Rejonowego w Białymstoku, ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009r. o praktykach absolwenckich (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244).

Liczba miejsc: 3 (Wydział Gospodarczy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Biuro Podawcze)

Okres trwania praktyki: do 3 miesięcy (w wymiarze 20-40 godzin tygodniowo)


Program praktyki absolwenckiej:
1.rejestracja wpływających pism w systemie informatycznym;
2.wysyłanie i podkładanie korespondencji;
3.wprowadzanie danych do systemu informatycznego, przetwarzanie danych w postaci elektronicznej;
4.wprowadzanie do systemu komputerowego „Archiwum” spisów zdawczo – odbiorczych akt
5.uczestnictwo w rozprawach.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące (preferowane wykształcenie wyższe, w szczególności prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);
 • nie ukończenie w dniu rozpoczęcia praktyki 30 roku życia;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii;
 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonych wobec kandydata postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

oraz

 • komunikatywność;
 • umiejętność bardzo dobrej obsługi komputera;
 • umiejętność organizowania własnej pracy;
 • umiejętność pracy w zespole.