W związku z obchodzonym w dniu 19 października 2023 roku Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji przypadającym w dniach 16-20 października 2023 roku przedstawiamy listę wydarzeń organizowanych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


1) Dyżury mediatorów w Tygodniu Mediacji – 16-20 października 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 - 14:00 - pokój B113 (I piętro)

 

2) Telefoniczne Dyżury Mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku w Tygodniu Mediacji – 16-20 października 2022 roku
- zgodnie z ustalonym harmonogramem

Harmonogram dyżurów telefonicznych mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Mediacji w dniach 16-20.10.2022 r.

16.10.2023 (poniedziałek)
8:00-10:00 Adwokat, Mediator Ewa Leśnikowska tel. 691305181

17.10.2023 (wtorek)
8:00-10:00 Adwokat, Mediator Tomasz Kuczyński tel. 510403810

19.10.2023 (czwartek)
8:00-10:00 Adwokat, Mediator Ewa Leśnikowska tel. 691305181

20.10.2023 (piątek)
8:00-10:00 Adwokat, Mediator Tomasz Kuczyński tel. 510403810

 

3) Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w 2023 roku

Lista wydarzeń związanych z obchodami Międzynarodowego Tygodnia i Dnia Mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w 2023 roku

1.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku, pokój B113
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Dyżury mediatorów w godz. 9:30 - 14:00 wraz z propagowaniem idei mediacji i informacji o Międzynarodowym Dniu Mediacji oraz Tygodniu Mediacji w 2023 roku

2.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Rozdysponowanie ulotek dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji wśród uczestników posiedzeń na salach rozpraw, a także rozpowszechnienie plakatów w miejscach najczęściej uczęszczanych przez interesantów

3.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Zachęcanie przez sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku, uczestników postępowań do udziału w mediacjach. Kierowanie uczestników postępowania na dyżury mediatorów propagujące ideę mediacji

4.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku o wydarzeniach organizowanych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku w czasie Tygodnia Mediacji

5.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Przekazywanie ulotek dot. Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji interesantom na Biurze Obsługi Interesanta

6.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Przesłanie wiadomości e-mail do Dyrektorów Szkół Licealnych w Białymstoku z propozycją zorganizowania spotkania uczniów z mediatorem

7.

 • Data: 16-20.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Dyżury telefoniczne mediatorów zrzeszonych w Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku

8.

 • Data: 17.10.2023
 • Miejsce: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Organizator: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Działanie: Konferencja szkoleniowa w Sądzie Rejonowym w Białymstoku nt. "Warto rozmawiać - czyli wszystko o mediacji w Międzynarodowy Tygodniu Mediacji"

Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1463), wprowadzające między innymi zmiany w zakresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 i 1113) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1314).

Nowe regulacje dotyczą między innymi sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, który co do zasady, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (31 sierpień 2023 r.), może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

Informujemy, iż z dniem 1 września 2023 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Białymstoku, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku powierzył pełnienie funkcji Kierownika Sekcji ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Pani sędzi Beacie Sopek.

Informujemy, że z dniem 1 września 2023 roku Minister Sprawiedliwości powołał Pana sędziego Piotra Wypycha do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku na 4-letnią kadencję.

Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (tj. z dnia 11 kwietnia 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 998), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne. Wykaz składników, o których mowa powyżej, a także wzory wniosków znajdują się w załącznikach nr 1 do 5 do niniejszego ogłoszenia.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 sierpnia 2023r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie.  
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 10 sierpnia 2023r. pod pozycją 1576.