Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, iż Ministerstwo Sprawiedliwości, działające jako dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, powierzyło Towarzystwu Amicus prowadzenie w latach 2019-2021:

Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku


Celem działalności Ośrodka jest:

1.   Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym,
2.   Udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym,
3.   Wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.


Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:

1.   Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
2.   Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
3.   Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
4.   Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych.
5.   Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych.
6.   Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
7.   Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
8.   Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe.
9.   Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w dniach 18 lutego - 24 lutego 2019 roku.

W krajach Unii Europejskiej co roku 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Sąd Rejonowy w Białymstoku po raz kolejny włączył się w powyższe przedsięwzięcie.
 
W siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103 (sala C019 - parter) w dniach 18 - 22 lutego 2019 r. w godzinach 09:00 - 12:00 będą przyjmowane osoby pokrzywdzone na skutek przestępstw, którym udzielone zostaną informacje o przysługujących im uprawnieniach. Dyżury pełnione będą przez asystentów Sądu Rejonowego oraz zawodowych kuratorów sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Należy również przypomnieć, że na terenie województwa podlaskiego funkcjonują organizacje, które świadczą pomoc materialną i niematerialną, sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista podmiotów dostępna jest pod poniższym adresem: www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż w zakładce Informacje - Wzory i formularze w sekcji „Wzory dotyczące postępowania cywilnego nieprocesowego” został opublikowany urzędowy formularz skargi na czynności komornika oraz urzędowy formularz wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika.

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. MS z 2018 r. poz. 350) z dniem 1 stycznia 2019 r. zniesiony został V Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Dotychczasowe postępowania oraz czynności wykonywane w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich z dniem wprowadzenia powyższej zmiany przejmuje IV Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.

 

Uprzejmie informujemy, że Sąd Rejonowy w Białymstoku:

  • w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie nieczynny,
  • w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie czynny w godzinach: 7:30 - 15:30.

W dniu 31 grudnia 2018 roku kasa sądowa będzie czynna w godzinach od 7:30 - 12:00.

 

Uprzejmie informujemy, że na mocy Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 7 listopada 2018 r., poz. 2117) dzień 12 listopada 2018 r. jest  dniem wolnym od pracy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku będzie w tym dniu nieczynny, a wyznaczone na ten dzień rozprawy i posiedzenia nie odbędą się.