Przyjazny pokój przesłuchań w Sądzie, to miejsce bardziej odformalizowane niż tradycyjna sala rozpraw, w którym dziecko lub pokrzywdzony przesłuchiwany w roli świadka składają zeznania. Jest on wykorzystywany w przypadku, gdy organy wymiaru sprawiedliwości mają do czynienia z osobami, które mogą być słuchane tylko jeden raz – dziećmi, ale również np. dorosłymi ofiarami przestępstw na tle seksualnym. Jest to miejsce przyjazne, które ma zminimalizować stres związany z procedurą sądową. Stworzenie takiej przestrzeni w budynku sądu jest kluczowe przy zapobieganiu doświadczania ponownych nieprzyjemnych przeżyć świadków przestępstwa. Przyjazny pokój przesłuchań jest potocznie nazywany ,,Niebieskim Pokojem,, gdyż dominuje w nim kolor niebieski, który ma gwarantować spokój i stabilność. W tym pomieszczeniu przesłuchiwane są głównie dzieci, które doświadczyły traumatycznych sytuacji.

 

Niebieski pokój składa się z dwóch pomieszczeń przedzielonych lustrem weneckim:

 • pokoju przesłuchań przeznaczonego dla osoby przesłuchiwanej, przesłuchującej oraz psychologa;
 • pokoju technicznego przeznaczonego dla stron, pełnomocników oraz innych uprawnionych osób oraz pracownika sądu.

 

Przyjazny pokój przesłuchań wyposażony jest w kamery, mikrofony oraz zestawy nauszne pozwalające na bezpośrednie porozumiewanie się między pokojem technicznym a osobą przesłuchującą. Pokój umeblowany został w sposób zapewniający bezpieczne przebywanie w nim osoby przesłuchującej. Każdy element pomieszczenia jest zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu świadkom, zwłaszcza tym najmłodszym.

 

Przyjazny pokój przesłuchań może być wykorzystywany również do innych celów np. przesłuchań dorosłych, badań psychologicznych, pedagogicznych. Pomieszczenie techniczne wyposażone jest w sprzęt audio-wideo pozwalający rejestrować przesłuchanie oraz sporządzić zapis na płycie DVD.

 

Pomieszczenie znajduje się w pokoju B403 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Adama Mickiewicza 103.

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel. 85 665 65 10  i przekazać sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna lub nieporadna.

Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również w razie istnienia takiej konieczności zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

 

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read)

 

Skład Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • Woronowicz Ryszard - Zastępca Przewodniczącego
 • Zielińska Marzena - Zastępca Przewodniczącego
 • Czaplejewicz – Śpiewak Agnieszka - Członek
 • Laszkiewicz Witalis Andrzej - Członek
 • Lewczuk Monika - Członek
 • Moczulska Alicja - Członek
 • Pikus Krystyna - Członek
 • Suszczyńska Anna - Członek

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, że od dnia 1 stycznia 2023 r. należności dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych wynoszą:

 • za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, to jest 143,73 zł;
 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności w sądzie, środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi 13,61 zł;
 • ławnicy zamieszkali poza siedzibą sądu otrzymują diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów, to jest na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

 

 • Krajowy Rejestr Sądowy
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Rejestr Zastawów
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  X Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów

 • Nowa Księga Wieczysta
  ul. Mickiewicza 103
  15-950 Białystok
  Telefon: 85 66 56 510
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  IX Wydział Ksiąg Wieczystych

Godziny przyjęć interesantów - wydawanie wyciągów, odpisów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów, Ksiąg Wieczystych oraz przyjmowanie ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 

Opłaty - za wydanie odpisu, zaświadczenia, informacji lub wyciągu z Ekspozytury Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów.

 

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

I
Przyjmowanie skarg i wniosków w Sądzie Rejonowym  w Białymstoku odbywa się w  następujący sposób:
1. Skargi i wnioski wnoszone na piśmie i składane bezpośrednio w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przyjmują:

 • pracownicy Biura Podawczego
 • pracownicy Biura Obsługi Interesanta (w każdy poniedziałek w godzinach 15:30-18:00)

2. Skargi i wnioski wnoszone w formie ustnej do protokołu, przyjmują:

 • pracownicy Biura Obsługi Interesanta
 • pracownicy Sekretariatu Prezesa, pokój C012.

3. Skargi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy składać na adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., przy wskazaniu imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej skargę.
4. Prezes Sądu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 12:00 – 14:00.

 

II
1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
2. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.
3. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w § 2, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.
4. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia. (Art. 41a. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.).

 

III
Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków
1. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa. (Art. 41b. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.).

 

IV
1. Skarga dotycząca działalności sądów, skierowana do innych organów władzy publicznej, podlega przekazaniu do rozpatrzenia organom, o których mowa w art. 41b § 1-3.
2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów. (Art. 41c. Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.).

 

V
Szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r.-art. 41a-e Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023 r., poz. 217 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524).

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku
ul. Przejazd 2A
15-430 Białystok
Telefon: 85 742 25 50
Faks: 85 742 07 67
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.adwokatura.bialystok.pl


Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16
00-202 Warszawa
Telefon: 22 505 25 01
Faks: 22 505 25 08
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.nra.pl


Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białymstoku
ul. Przejazd 2A
15-430 Białystok
Telefon: 85 744 50 94
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.oirp.bialystok.pl


Krajowa Izba Radców Prawnych
ul. Powązkowska 15
01-797 Warszawa
Telefon: 22 300 86 40
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.kirp.pl


Izba Notarialna w Białymstoku
ul. Warszawska 72 lok. 013
15-078 Białystok
Telefon: 85 732 20 50
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.notariat.bialystok.pl


Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
Telefon: 22 635 78 40
Faks: 22 635 79 10
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.krn.org.pl


Rada Izby Komorniczej w Białymstoku
ul. Sybiraków 15 lok 2A
15-204 Białystok
Telefon: 85 732 36 66
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.izba.bialostocka.komornik.pl


Prokuratura Regionalna w Białymstoku
ul. Włókiennicza 32
15-464 Białystok
Telefon: 85 676 81 00
https://www.gov.pl/web/pr-bialystok


Prokuratura Okręgowa w Białymstoku
ul. Kilińskiego 14
15-950 Białystok
Telefon: 85 748 71 00
Faks: 85 748 71 55
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.gov.pl/web/po-bialystok


Prokuratura Rejonowa w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Telefon: 85 665 67 56, 85 665 67 29, 85 665 67 00
Faks: 85 665 67 67
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.gov.pl/web/po-bialystok/prokuratura-rejonowa-w-bialymstoku


Prokuratura Rejonowa Białystok - Północ w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Telefon: 85 665 68 48, 85 665 68 49, 85 665 67 00
Faks: 85 665 68 96
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.gov.pl/web/po-bialystok/prokuratura-rejonowa-bialystok-polnoc-w-bialymstoku


Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe w Białymstoku
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok
Telefon: 85 665 68 11, 85 665 67 93, 85 665 67 00
Faks: 85 665 68 38
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.gov.pl/web/po-bialystok/prokuratura-rejonowa-bialystok-poludnie-w-bialymstoku

 

Do jakiego sądu należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest Sąd Rejonowy Wydział Cywilny ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej (decyduje wpis w akcie zgonu).

 

Czy istnieje obowiązek założenia sprawy spadkowej i jaki jest termin na złożenie takiej sprawy?
Nie ma takiego obowiązku, ze strony Sądu nie ma żadnych ograniczonych ram czasowych. Sprawę taką zakładają osoby zależnie od indywidualnych potrzeb oraz wymogów innych urzędów czy instytucji.

 

Zmarła osoba, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała mnie. Czy należy założyć sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po niej?
Tak należy złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Wydziału Cywilnego o stwierdzenie nabycia spadku.

 

Zmarła osoba, pozostawiła testament notarialny, w którym do całości spadku powołała swego syna, żyje mąż zmarłej i dwoje jej dzieci. Czy we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy wskazać dane pozostałych osób, czy tylko osoby powołanej w testamencie?
We wniosku muszą być wskazani wszyscy spadkobiercy ustawowi (imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania), którzy dziedziczyliby, gdyby testamentu nie było.

 

Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku należy wymieniać jaki majątek pozostawiła osoba zmarła?
Nie, w takiej sprawie Sąd określa tylko i wyłącznie, kto dziedziczy po osobie zmarłej i w jakich częściach - tak jak wynika z kodeksu cywilnego, nie określa, co wchodzi w skład spadku. Należy wskazać wszystkich spadkobierców ustawowych - ich imiona, nazwiska, aktualne adresy zamieszkania. Składem masy spadkowej Sąd zajmuje się, gdy ktoś założy kolejną sprawę o dział spadku. Sprawa taka może być założona po uprawomocnieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

Czy w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku można zrzec się swojej części na innego spadkobiercę?
Nie ma takiej możliwości. Czynności takiej można dokonać w kolejnej sprawie o dział spadku - jeżeli zostanie założona lub u notariusza.

 

Czy w sądzie są dostępne formularze urzędowe do założenia sprawy o dział spadku?
Nie ma formularzy urzędowych, wniosek o dział spadku należy sporządzić samodzielnie na karcie formatu A 4, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy oraz dokładny adres, imię i nazwisko uczestników postępowania. Należy wymienić wszystkie składniki, które wchodzą w skład masy spadkowej po zmarłym z jednoczesnym podaniem ich wartości oraz sposobem ich podziału. Wzór takiego wniosku oraz podstawowych załączników jest dostępny na niniejszej stronie.

 

Czy sprawę o dział spadku można przeprowadzić wyłącznie przed Sądem?
Sprawę o dział spadku można przeprowadzić przed notariuszem lub sądem. Sądem właściwym do rozpoznania takiego wniosku jest sąd, ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

 

Czy w Sądzie jest dostępny formularz urzędowy wniosku o podział majątku wspólnego?
Nie ma formularza urzędowego, wniosek o podział majątku wspólnego należy sporządzić na karcie formatu A4 w dwóch egzemplarzach, należy podać imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z adresem zamieszkania, imię i nazwisko uczestnika wraz z adresem zamieszkania. Należy wymienić wszystkie składniki majątku dorobkowego byłych małżonków wraz z określeniem ich wartości. Do niniejszego wniosku należy dołączyć odpis wyroku rozwodowego lub o separacji z klauzulą prawomocności oraz dokumenty na poparcie dowodów powołanych we wniosku (w 2 egzemplarzach). Wzór takiego wniosku oraz podstawowych załączników jest zamieszczony na niniejszej stronie.

 

Czy można założyć sprawę o podział majątku wspólnego w trakcie trwania małżeństwa?
Sprawę o podział majątku składamy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego lub separacji.

 

W jaki sposób sporządzić pełnomocnictwo do sprawy nieprocesowej?
Podstawowe wzory pełnomocnictw do spraw o stwierdzenie nabycia spadku są zamieszczone na niniejszej stronie, jeżeli osoba przebywa za granicą - jej podpis powinien być poświadczony urzędowo. Jeżeli chodzi o inne kategorie spraw - co do treści i formy prawidłowego pełnomocnictwa należy zasięgnąć porady u prawnej (bądź sporządzić pełnomocnictwo notarialne).

 

Kto może być pełnomocnikiem do prowadzenia spraw nieprocesowych?
Pełnomocnikiem ustanowionym na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do prowadzenia spraw nieprocesowych (założenia sprawy, występowania na rozprawach, składania pisemnych wniosków dowodowych za osobę itp.) może być tylko najbliższa jej rodzina rodzice, rodzeństwo, małżonek, dzieci lub fachowy pełnomocnik - radca prawny lub adwokat. Osoby obce oraz o dalszym stopniu pokrewieństwa mogą być jedynie pełnomocnikami do odbioru korespondencji.

 

Czy pełnomocnik może przeprowadzić za spadkobiercę postępowanie spadkowe?
Uprawniony pełnomocnik (patrz wyżej) może założyć sprawę spadkową, ale zapewnienie spadkowe sąd może odebrać tylko i wyłącznie od spadkobiercy ustawowego lub testamentowego.

 

Jakie dokumenty należy złożyć do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku?

 • odpis skrócony aktu zgonu i aktu małżeństwa osoby zmarłej (jeżeli żyje małżonek zmarłego),
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa mężczyzn i odpis aktu urodzenia niezamężnych kobiet uczestniczących w postępowaniu,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa kobiet uczestniczących w postępowaniu (jeżeli nastąpiła zmiana nazwiska panieńskiego),
 • wszystkie metryki w oryginale, 
 • wypis z oryginału testamentu notarialnego lub oryginał testamentu ręcznego, o ile spadkodawca sporządził testament oraz 3 kserokopie. Jeśli w skład spadku wchodzi nieruchomość rolna (ziemia powyżej 1ha) można dołączyć wypis z rejestru gruntów. Wzory wniosków oraz załączniki do sprawy o stwierdzenie nabycia spadku oraz o otwarcie i ogłoszenie testamentu są dostępne w zakładce Wzory i formularze.

 

Informacja o tłumaczach przysięgłych z obszaru całej Polski jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Budynek Sądu Rejonowego w Białymstoku składa się z pięciu segmentów:

 • Segment A  (budynek główny położony równolegle do ulicy Mickiewicza) – tu znajduje się wejście do Sądu i główny dojazd;
 • Segment B (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na lewo od wejścia głównego) -  połączony  z segmentem A za pomocą łącznika ;
 • Segment C (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na wprost od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika;
 • Segment D (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem E za pomocą łącznika. Użytkowany przez Prokuratury Rejonowe w Białymstoku. Główne wejście znajduje się od ulicy Kuronia;
 • Segment E (budynek położony prostopadle do ulicy Mickiewicza – na prawo od wejścia głównego) – połączony z segmentem A za pomocą łącznika.

Sale rozpraw znajdują się  w segmentach A, B, C i E.


 • Sala rozpraw nr A021 – parter segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz znajdujący się  po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr V, VI – pierwsze piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro i skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XIX, XX, XXI, XXII – drugie piętro segmentu A

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro następnie w przypadku sal XIX i XX skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXI i XXII  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr I, II, III, IV – parter segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie. Sala nr I znajduje się na końcu korytarza. W przypadku sal II, III, IV należy na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV – pierwsze piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na pierwsze piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal VIII i IX należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal X, XI, XII, XIII i XIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sale rozpraw nr XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, B221 – drugie piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się prawej stronie i iść do końca korytarza. W przypadku sal XXIII i XXIV należy skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, w przypadku sal XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI i B221 należy skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie.

 

 • Sala rozpraw nr XXXIII – czwarte piętro segmentu B

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po prawej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Sale rozpraw nr XV, XVI, XVII, XVIII – drugie piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na drugie piętro, skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie i iść do końca korytarza.  W przypadku sal XV i XVI należy skręcić w prawo, a w przypadku sal XVII i XVIII należy skręcić w lewo.

 

 • Sala rozpraw nr XXXII – czwarte piętro segmentu E

po wejściu do budynku Sądu należy wejść schodami głównymi lub wjechać windą na czwarte piętro,  skręcić w korytarz znajdujący się po lewej stronie, następnie iść do końca korytarza i skręcić w prawo.

 

 • Pokój przesłuchań B019 - parter segmentu B

  po wejściu do budynku Sądu należy skręcić w korytarz  znajdujący się  po lewej stronie, na końcu korytarza skręcić w prawo.

 

Wykaz lekarzy sądowych przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku jest dostępny na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Do Sądu Rejonowego w Białymstoku można dojechać autobusem linii numer 19.

Na terenie Sądu udostępnione są bezpłatne parkingi dla interesantów.

 

Dojazd do budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku:

 • Z dworca PKS:  

Autobus linii numer 19 - należy wysiąść na przystanku Mickiewicza, Sąd Rejonowy(704)

 • Z dworca PKP:

Autobus linii numer 4 - należy wysiąść na przystanku Mickiewicza, Ciołkowskiego(240), następnie przesiąść się na autobus linii numer 19 i wysiąść na przystanku Mickiewicza, Sąd Rejonowy(704)


Wyświetl większą mapę

 

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy w treści wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy lub podać nazwę wydziału do którego składany jest wniosek.


 • rachunki dochodów budżetowych - na numery mikrorachunków dochodów budżetowych prowadzonych w NBP O/O Białystok z podziałem na Wydziały należy kierować wpłaty dotyczące dochodów - opłaty cywilne, opłaty karne, grzywny, koszty sądowe i inne.

 

Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego wydziału.

74 1010 0055 2963 0040 3600 0001 - I Wydział Cywilny

47 1010 0055 2963 0040 3600 0002 - II Wydział Cywilny

82 1010 0055 2963 0140 3600 0002 - II Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna

20 1010 0055 2963 0040 3600 0003 - III Wydział Karny

55 1010 0055 2963 0140 3600 0003 - III Wydział Karny Sekcja ds. Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym

90 1010 0055 2963 0040 3600 0004 - IV Wydział Rodzinny i Nieletnich

63 1010 0055 2963 0040 3600 0005 - V Wydział Rodzinny i Nieletnich

36 1010 0055 2963 0040 3600 0006 - VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

09 1010 0055 2963 0040 3600 0007 - VII Wydział Karny

79 1010 0055 2963 0040 3600 0008 - VIII Wydział Gospodarczy

52 1010 0055 2963 0040 3600 0009 - IX Wydział Ksiąg Wieczystych

25 1010 0055 2963 0040 3600 0010 - X Wydział Rejestru Zastawów

95 1010 0055 2963 0040 3600 0011 - XI Wydział Cywilny

68 1010 0055 2963 0040 3600 0012 - XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

41 1010 0055 2963 0040 3600 0013 - XIII Wydział Karny

84 1010 0055 2963 0040 3600 0015 - XV Wydział Karny

89 1010 0055 2963 0040 3600 0022 - Grzywny Funduszu Pracy

19 1010 0055 2963 0040 3600 0021 - Oddział Gospodarczy (najem, nocleg)

 

Rachunek główny dochodów budżetowych 85 1010 1049 0022 0622 3100 0000 w NBP O/O Białystok.


 • rachunek sum depozytowych w BGK O/O Białystok, na który należy wpłacać sumy depozytowe złożone w postępowaniu cywilnym, karnym, karno-skarbowym, administracyjnym, np. kwoty poręczeń, zabezpieczeń majątkowych itp.

 

90 1130 1017 0021 1001 7090 0004 - konto do wpłat w PLN

63 1130 1017 0021 1001 7090 0005 - konto do wpłat w USD

47 1130 1017 0021 1001 7090 0002 - konto do wpłat w EUR

74 1130 1017 0021 1001 7090 0001 - konto do wpłat w CHF

20 1130 1017 0021 1001 7090 0003 - konto do wpłat w GBP


 •  rachunek sum na zlecenie - 25 1010 1049 0022 0613 9800 0000 w NBP O/O Białystok, na który należy wpłacać zaliczki na koszty postępowania sądowego, np. zaliczki na biegłego, tłumacza, zaliczki na koszty ogłoszeń w prasie, opłaty za wpis w Rejestrze Spadkowym, itp.

 •  rachunek „Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej” - 73 1130 1059 0017 3392 8920 0001 w BGK O Białystok, na który należy wpłacać nawiązki i inne świadczenia pieniężne zasądzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku (art. 43.kkw.) 

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać kod według poniższego wzoru:

PL (numer wybranego konta) NBPLPLPW

 

Lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz lista biegłych sądowych okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dostępne są na stronie Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku znajdują się w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Rejonowego w Białymstoku.

Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów. Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005r. - w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie,
 • ukończyła 25 lat życia,
 • posiada praktyczne i teoretyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego,
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 • Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę),
 • Życiorys/ CV,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Kserokopia dowodu tożsamości,
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • Inne dokumenty potwierdzające posiadanie szczególnych kwalifikacji zawodowych oraz praktycznych i teoretycznych wiadomości specjalnych z dziedziny, w której osoba ubiega się o ustanowienie biegłym, gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji,
 • Opinia i zgoda zakładu pracy,
 • Opinia organizacji zawodowej działającej na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.- Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U z 2001 r. Nr 79 poz. 855) bądź na podstawie innych ustaw (w przypadku lekarza opinia Okręgowej Izby Lekarskiej),
 • Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • Opłata skarbowa w wysokości 10 złotych na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów.

 

Biegły przedłużający kadencję zobligowany jest do przedłożenia dokumentacji z powyższego wykazu z punktów 1, 3, 7, 8, 9, 10 i 11 oraz wykazania stosownych zaświadczeń, że w ostatnim okresie doskonalił swoje praktyczne i teoretyczne kwalifikacje.

 

Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku.

W przypadku, gdy przedkładane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

 

Biegłym tłumaczem języka migowego - może być osoba, która ukończyła 21 lat życia oraz posiada „Certyfikat drugi - „T2” - tłumacz przysięgły w zakresie języka migowego” lub tytuł eksperta tego języka wydany przez Polski Związek Głuchych.

 

Biegli w przedmiocie uzależnienia od alkoholurozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1883 z późn. zm.)

 • wniosek w imieniu kandydata składa do Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia lub konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii,
 • poza wnioskiem i pisemną zgodą pożądanym byłoby dołączenie do tegoż wniosku kopii dyplomów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia zawodowe kandydata, kwestionariusz osobowy biegłego sądowego, zgodę na przetwarzanie danych osobowych,  oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opinię zakładu pracy, dowód opłaty w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów.
 • w przypadku osób, których dotyczy wniosek o przedłużenie kadencji pożądanym byłoby dołączenie aktualnej opinii zakładu pracy,  oświadczenia kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, dowodu opłaty w wysokości 10 zł na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku Departament Finansów.

 

 Więcej informacji dotyczących biegłych znajdą Państwo na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 

Podkategorie